Ah Sultanım!...

Merhaba

Muhterem Kardeşim,
Her müslüman; Nasıl ki, dinimizin namaz, zekat, hac ve oruç gibi ibadetlerini en iyi ifa edebilmek için fıkıh ilminin şubelerini teşkil eden hanefi, hambeli, şafii, maliki mezheplerinden birine mensup olup, bu mezhebin imamının ictihadları ile hareket ediyorsa, dinimizin özünü teşkil eden ve her müslümana halis bir mü’min olabilmenin yollarını gösteren tasavvuf ilminin şubelerinden, kendi fıtratına uygun olan bir meşrebe dahil olup, bu meşrebin imamının ve onun peşinden gidenlerin, Allah’a ulaşmanın yollarını gösteren tavsiyelerine tabi olması mutlak bir zarurettir.
Rasulullah efendimiz (SAV), Cebrail (AS) vasıtası ile Allah (CC)’dan aldığı vahyin bir cüz’ü olan tasavvuf ilminin kaidelerini halifelerinden ikisi vasıtası ile ümmetine intikal ettirmiştir. Hz. Ebubekr (RA) efendimiz vasıtası ile hafi meşreb, Hz. Ali (RA) efendimiz vasıtası ile ise cehri meşreb intikal etmiştir. Her iki efendimizin bizzat rasulullah (SAV) efendimizden aldıkları ilm, bir silsile halinde kıyamete kadar baki kalacaktır.
Tasavvuf tarihi boyunca bu iki ayrı meşrebin silsile-i şeriflerinde yer alan bütün vazife sahipleri, zikrullah’ın kıyamete kadar insanlar arasında sürmesi için gayret göstermişler, talebe yetiştirmişler ve vazifeyi kendilerinden sonra sürdürecek halifeler tesbit ve tayin etmişlerdir. Bazıları kendilerinden sonra bir halife bırakırlarken, Mevlana Halid-i Bağdadi (KS) gibi bazıları ise yüzlerce halife bırakmışlardır. Hocalarından vazifeyi devralan her halife, arzın farklı muhitlerinde uhdelerinde olan vazifeyi ifa etmişler, onlar da tıpkı hocaları gibi hem talebe yetiştirmişler hem de yine kendilerinden sonra vazifeyi devam ettirecek bir ya da daha fazla halife tesbit ve tayin etmişlerdir. Rasülullah (SAV)’dan intikal eden vazife bu şekilde devam ederken silsile-i şerifin bazı halkalarında her iki meşreb aynı zatın uhdesinde birleşmiştir. Mevlana Halid-i Bağdadi (KS) bu duruma örnek verilebileceklerden birisidir. Hem cehri hem hafi zikri kendisinde topladığı için ise ‘Zülcenaheyn’ olarak isimlendirilmektedir.
Bizim yolumuzda da silsilemizin sonlarında yer alan Abdurrahman Bucaki Rahmetullahi Aleyh bir taraftan Ziya bin Bahaeddin Konevi (Rh. A.) den Nakşi yani hafi vazifeyi talim ederken diğer yandan ise 1948 yılında Mürteza Efendi (Rh. A.) den de kadiri yani cehri vazifeyi talim etmiştir. Uhdesinde topladığı Nakşi-Kadiri vazifeyi kendisinden sonra Seyyid Recep Suzuzi (Rh. A.) efendimize devretmişlerdir. Bu yüzden yolumuzu Nakşi-Kadiri olarak isimlendirebiliriz. Bize rehberlik eden üstadımız da kendileri Şeyh Zeynelabidin (Rh.A.)den kadiri vazifesi, Şeyh Ahmed Haznevi (Rh.A.)den nakşi vazifesi, Şeyh Seyyid Recep Suzuzi (Rh.A.) den de Nakşi-Kadiri vazifesini talim etmişlerdir.
Durum böyle olunca zikrullahı bize intikal ettirenlerin silsile-i şeriflerini muhtasaran şöyle sıralayabiliriz:
Hafi Zikrin Silsile-i Şerifi:
Hz. Muhammed Mustafa (SAV)
Hz. Ebubekr (RA)
Hz. Selman-ı Faris-i (RA)
Hz. Kasım bin Muhammed (KS)
Hz. Cafer-i Sadık (KS)
Hz. Bayezid-i Bestami (KS)
Hz. Abdülhalık Gücdevani (KS)
Hz. Muhammed Bahaeddin Nakşıbendi (KS)
Hz. Ubeydullah-ı Ahrar (KS)
Hz. İmam-ı Rabbani (KS)
Hz. Şemseddin Can-ı Canan-ı Mazhar (KS)
Hz. Mevlana Halidi-i Bağdadi (KS) (1778-1826)
Şeyh Hasan Kudsi (KS)(vft:1834)
Şeyh Muhammed Kudsi (Memiş Efendi) (KS) (1784-1852)
Şeyh Abdullah Seydişehri (KS) (vft:1903)
Şeyh Muhammed Bahaeddin Konevi (KS) (1831-1906)
Şeyh Ahmed Ziya bin Muhammed Bahaeddin Konevi (KS) (1873-1925)
Şeyh Abdurrahman Bucaki (KS)
Şeyh Seyyid Recep Suzuzi (KS)
Şeyh El-Hac Mustafa (Kalbibüyük) Konevi (KS) (vft:2004)
Şeyh El-Hac Ali Kamil bin Mustafa Konevi (KS)
Cehri Zikrin Silsile-i Şerifi:
Hz. Muhammed Mustafa (SAV)
Hz. Ali Bin Ebu Talib (RA)
(SİLSİLE-İ MÜZEHHEB)--------(SİLSİLE-İ ZEHEB)
Hz. Hasan-ı Basri (KS) - - - - - - -Hz. İmam Huseyn bin. Ali (RA)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Hz. İmam Zeynelabidin (RA)
Hz. Habibi Acemi(KS)- - - - - - - Hz. İmam Muhammed Bakır (RA)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Hz. İmam Cafer-i Sadık (RA)
Hz. Davud-u Tai (KS)- - - - - - - Hz. İmam Musa Kazım (RA)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Hz. İmam Ali Rıza (RA)
Hz. Marufu Kerhi (KS)
Hz. Seriyyi Sekati (KS)
Hz. Cüneydi Bağdadi (KS)
Hz. Ebubekr-i Şibli (KS)
Hz. Yusuf-u Tarsusi (KS)
Hz. Ali Kurayşiyyül Hakkari (KS)
Hz. Ebu Said-i Mubarek Mahzum (KS)
Hz. Seyyid Abdülkadir-i Geylani (KS)
Hz. Seyyid Eşrefi Rumi (KS)
Şeyh Fağfur (KS)
Şeyh Münir (KS)
Şeyh Murteza (KS)
Şeyh Abdurrahman Bucaki (KS)
Şeyh Seyyid Recep Suzuzi (KS)
Şeyh El-Hac Mustafa Konevi (KS)
Şeyh El-Hac Ali Kamil bin Mustafa Konevi (KS)

3 yorum:

hasen dedi ki...

allah rahmet eylesin,evliyanın büyüklerindendi.

Adsız dedi ki...

Toprak gibiydi mübarek... Allah-ü Teala gani gani rahmet eylesin...

Adsız dedi ki...

Babamız gibiydin. Allah rahmet eylesin. Rabbim Cennette kavuştursun.
Sıddıka